Adam Katz - World Traveler

Ethiopia

All about Ethiopia

Pop: 66,557,553
Area: 1,127,127 sq km

Wikipedia - Ethiopia
WikiTravel - Ethiopia
CIA Factbook - Ethiopia


Books you should read about Ethiopia

[ Amazon link ]
[ Amazon link ]